Кримінальне право України. Загальна частина

Переглядів:  160
ISBN: 
978-966-283-173-1
Індекс: 00338
Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник / [В. М. Трубников, М. В. Даньшин, О. О. Житний та ін.] ; за заг. ред. В. М. Трубникова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 444 с.

Посібник підготовлено відповідно до навчального плану з підготовки фахівців за напрямом підготовки «Правознавство» з використанням матеріалів, що відображають новітні наукові досягнення у сфері захисту прав людини й відповідають Конституції України та міжнародним зобов’язанням України із забезпечення пріоритету прав людини.

Римське право

Переглядів:  62
Індекс: 00317
Римське право : методичні матеріали до семінарських занять і самостійної роботи студентів за напрямом підготовки «Міжнародне право», спеціальності «Міжнародні відносини» / Укл. А. М. Гужва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2015. – 36 с.

Робоча програма, плани та матеріали до семінарських занять і самостійної роботи студентів із курсу «Римське право» розроблені для використання у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівнів акредитації для підготовки фахівців юридичних спеціальностей та складаються з таких розділів: вступ, плани, питання для самоконтролю та задачі-казуси до семінарських занять, перелік запитань для складання

Методологічні й загальнотеоретичні засади дослідження проблем кримінально-правової охорони основ громадянського суспільства України

Переглядів:  74
ISBN: 
978-966-285-154-0
Індекс: 00277
Методологічні й загальнотеоретичні засади дослідження проблем кримінально-правової охорони основ громадянського суспільства України : монографія / Я. О. Лантінов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 124 с.

Проблема з’ясування та обґрунтування раціональних шляхів запровадження системної кримінально-правової охорони основ громадянського суспільства України є складною і може бути вирішена лише послідовним опрацюванням її окремих аспектів – методологічного, психологічного, соціологічного, політологічного, управлінського, державно-правового, конституційного й, нарешті, кримінально-правового.

Теорія держави і права

Переглядів:  84
ISBN: 
978-966-285-090-1
Індекс: 00242
Теорія держави і права : навчальний посібник для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030202 – «Міжнародне право» / [А. М. Шульга, Л. В. Новікова, В. І. Сідоров та ін.] ; за ред. А. М. Шульги. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 464 с.

У навчальному посібнику репрезентовано загальнотеоретичний понятійний апарат сучасної юридичної науки щодо висвітлення відповідних питань. Зміст книги відображає сучасний стан юридичної практики, національного законодавства України. Для студентів-міжнародників, аспірантів, викладачів.

Ключові слова:

Розслідування окремих видів злочинів

Переглядів:  121
ISBN: 
978-966-623-725-8
Індекс: 00211
Корж В. П. Розслідування окремих видів злочинів : навчально-методичний посібник / В. П. Корж. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 508 с. (Серія «Бібліотека криміналіста»).

Видання підготовлено як криміналістичний порадник у розслідуванні організованої злочинної діяльності, економічних, корисливо-насильницьких, насильницьких, корупційних та інших злочинів.

Ключові слова:

Фінансові послуги в Україні : адміністративно-правове регулювання

Переглядів:  80
ISBN: 
978-966-285-089-5
Індекс: 00193
Солошкіна І. В. Фінансові послуги в Україні : адміністративно-правове регулювання : монографія / І. В. Солошкіна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 300 с.

У монографії на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного законодавства України і практики його застосування висвітлено основні проблеми адміністративно-правового регулювання фінансових послуг в Україні. Для наукових і практичних працівників, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти, а також курсантів, студентів, ад’юнктів.

Податкові системи зарубіжних країн

Переглядів:  103
ISBN: 
978-966-623-721-0
Індекс: 00191
Податкові системи зарубіжних країн : монографія / За ред. проф. В. І. Сідорова. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 260 с.

У колективній монографії кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна досліджується розробка ефективної системи оподаткування. Аналізуються послідовне та комплексне дослідження податкової системи: від теоретико-методологічних засад проблеми до аналізу багатого емпіричного матеріалу.

Конституционное процессуальное право Украины

Переглядів:  112
ISBN: 
978-966-285-058-1
Індекс: 00161
Конституционное процессуальное право Украины : учебное пособие (для иностранных студентов) / М. Н. Воронов, А. В. Зубенко, Т. Е. Кагановская и др.; под ред. М. Н. Воронова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 452 с.

Учебное пособие по Конституционному процессуальному праву Украины подготовлено на основе Конституции Украины с учетом достижений науки конституционного и конституционного процессуального права и практики конституционного строительства.

Адміністративне судочинство

Переглядів:  75
ISBN: 
978-966-285-058-1
Індекс: 00160
Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с.

У навчальному посібнику на підставі існуючих теоретичних надбань та сучасних тенденцій розвитку адміністративного процесуального законодавства, законодавства про судоустрій викладені теоретичні положення адміністративного судочинства в Україні, визначені предмет судового адміністративного процесу та його учасники, досліджені питання організації адміністративного судочинства, процедури проваджен

Соціально-правовий аспект адміністративної відповідальності

Переглядів:  61
ISBN: 
978-966623-875-0
Індекс: 00047
Гришина Н. В. Соціально-правовий аспект адміністративної відповідальності : монографія / Н. В. Гришина. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 152 с.

Монографію присвячено дослідженню соціального змісту та правової природи адміністративної відповідальності. Розглянуто соціальні передумови виникнення адміністративної відповідальності.

Страницы