Теоретична і прикладна геоінформатика

Переглядів:  54
ISBN: 
978-966-285-289-9
Індекс: 00545
Теоретична і прикладна геоінформатика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. В. Костріков, К. Ю. Сегіда. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 592 с.

Навчальний посібник присвячений розгляду низки теоретичних та прикладних питань предметної галузі геоінформатики – наукового напряму, який займається вивченням законів, методів і способів накопичення, обробки й передачі геолого-географічної та екологічної інформації за допомогою ЕОМ та інших технічних засобів.

Метеорологія та кліматологія

Переглядів:  98
ISBN: 
978-966-285-277-6
Індекс: 00491
Метеорологія та кліматологія : навчальний посібник / С. І. Решетченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 220 с.

У навчальному посібнику подані основні теоретичні питання з навчальної дисципліни «Метеорологія та кліматологія». Викладаються основи будови, складу атмосфери та закономірності атмосферних явищ, що в ній відбуваються; методи і засоби вимірювання основних метеорологічних величин.

Нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини

Переглядів:  57
ISBN: 
978-966-285-337-7
Індекс: 00490
Нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини : навчальний посібник / В. О. Терещенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 88 с.

Розглянуто основні види нетрадиційних вуглеводнів. Проаналізовано геологічні умови їх розповсюдження, відмінності від звичайних покладів нафти і газу. Наведено дані про ресурси, стан і перспективи видобутку нетрадиційних вуглеводнів у світі, в тому числі в Україні. Коротко розглянуто технології їх видобутку.

Геологія з основами геоморфології (Сучасні геодинамічні процеси)

Переглядів:  176
ISBN: 
978-966-285-242-4
Індекс: 00387
Карпов В. Г. Геологія з основами геоморфології (Сучасні геодинамічні процеси) : навчальний посібник / В. Г. Карпов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 108 с.

«Геологія з основами геоморфології» є нормативною дисципліною фахової підготовки бакалаврів з напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». У пропонованому посібнику розглядаються екзогенні процеси та їх роль у формуванні та перетворенні рельєфу.

Наукові засади пошуків несклепінних пасток вуглеводнів у Дніпровсько-Донбаському авлакогені

Переглядів:  122
ISBN: 
978-966-285-195-3
Індекс: 00296
Наукові засади пошуків несклепінних пасток вуглеводнів у Дніпровсько-Донбаському авлакогені : монографія / І. В. Височанський. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 236 с.

Дніпровсько-Донбаський авлакоген належить до нафтогазоносних регіонів із достатньо високим ступенем вивчення, для якого характерним є етап пошуків нових покладів нафти і газу, що залягають на великих глибинах, а також пов’язаних із пастками несклепінного типу.

Геологічна будова та спадщина Харківщини

Переглядів:  118
ISBN: 
978-966-285-096-3
Індекс: 00295
Космачова М. В. Геологічна будова та спадщина Харківщини : навчальний посібник / М. В. Космачова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 96 с. + 16 с. укл.

Навчальний посібник містить характеристику геологічної будови і геосайтів Харківщини. Розглянуто практичне використання та охорона геологічної спадщини регіону. Метою посібника є надання регіональної геологічної інформації студентам-геологам і географам, вчителям географії і краєзнавцям.

Гидрогеологические условия газонакопления в Днепровско-Донецкой впадине

Переглядів:  118
ISBN: 
978-966-285-162-5
Індекс: 00279
Гидрогеологические условия газонакопления в Днепровско-Донецкой впадине : монография / В. А. Терещенко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 244 с.

В монографии рассматривается строение водонапорной системы Днепровско-Донецкой впадины до глубин 6,0–6,3 км. Предложена схема вертикальной гидрогеологической зональности. Анализируется генезис и формирование состава вод нефтегазоносных комплексов. Показана генетическая связь размещения газовых залежей с распространением зоны углеводородных растворенных газов.

Навчальна гідрогеологічна та інженерно-геологічна практика

Переглядів:  67
ISBN: 
978-966-285-093-2
Індекс: 00197
Чомко Ф. В. Навчальна гідрогеологічна та інженерно-геологічна практика : навч. посіб. / Ф. В. Чомко, І. В. Удалов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 192 с.

Навчальний посібник призначено для ознайомлення студентів з основними відомостями про район проходження навчальної гідрогеологічної та інженерно- геологічної практики, методикою проведення польових гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень, методами камеральної обробки польових матеріалів та правилами складання і захисту гідрогеологічних звітів.

Ключові слова:

Загальна та нафтогазова геологія

Переглядів:  113
ISBN: 
978-966-623-981-8
Індекс: 00064
Суярко В. Г. Загальна та нафтогазова геологія : навчальний посібник / В. Г. Суярко, О. О. Сердюкова, В. В. Сухов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 212 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні відомості про будову Всесвіту, Сонячної системи, Землі та земної кори. Схарактеризовано мінерали, гірські породи, підземні води й основні етапи геологічного розвитку планети. Велику увагу приділено питанням динамічної геології – коливальним рухам і тектонічним деформаціям. Розглянуто геологічні особливості та корисні копалини України.

Ключові слова: