Теоретична і прикладна геоінформатика

Переглядів:  54
ISBN: 
978-966-285-289-9
Індекс: 00545
Теоретична і прикладна геоінформатика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. В. Костріков, К. Ю. Сегіда. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 592 с.

Навчальний посібник присвячений розгляду низки теоретичних та прикладних питань предметної галузі геоінформатики – наукового напряму, який займається вивченням законів, методів і способів накопичення, обробки й передачі геолого-географічної та екологічної інформації за допомогою ЕОМ та інших технічних засобів.

Метеорологія та кліматологія

Переглядів:  98
ISBN: 
978-966-285-277-6
Індекс: 00491
Метеорологія та кліматологія : навчальний посібник / С. І. Решетченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 220 с.

У навчальному посібнику подані основні теоретичні питання з навчальної дисципліни «Метеорологія та кліматологія». Викладаються основи будови, складу атмосфери та закономірності атмосферних явищ, що в ній відбуваються; методи і засоби вимірювання основних метеорологічних величин.

Трофогеографія : теорія і практика

Переглядів:  112
ISBN: 
978-966-285-076-5
Індекс: 00348
Трофогеографія : теорія і практика : монографія / А. Н. Некос, Ю. В Холін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 296 с.

У монографії узагальнені та систематизовані літературні матеріали й результати власних досліджень авторів щодо географічних особливостей формування якості продуктів харчування рослинного походження. Представлена та обґрунтована концепція трофогеографічних досліджень.

Ключові слова:

Геологічна будова та спадщина Харківщини

Переглядів:  118
ISBN: 
978-966-285-096-3
Індекс: 00295
Космачова М. В. Геологічна будова та спадщина Харківщини : навчальний посібник / М. В. Космачова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 96 с. + 16 с. укл.

Навчальний посібник містить характеристику геологічної будови і геосайтів Харківщини. Розглянуто практичне використання та охорона геологічної спадщини регіону. Метою посібника є надання регіональної геологічної інформації студентам-геологам і географам, вчителям географії і краєзнавцям.

Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»

Переглядів:  108
ISBN: 
978-966-285-148-9
Індекс: 00269
Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія» : навчально - методичний посібник / [кол. авт.; за ред. В. А. Пересадько, В. Е. Лунячека, К. В. Шпурік]. − Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. − 240 с.

У посібнику надано методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт під час вивчення навчальних дисциплін варіативної частини навчального плану за спеціальністю 6.040104 «Географія». Сформульовано компетентності, які повинні бути сформовані у майбутніх бакалаврів, спеціалістів і магістрів за цією спеціальністю. Наш посібник є першим комплексним виданням в Україні за зазначеною тематикою.

Ключові слова:

Геологічні умови вилучення залишкових запасів і дорозвідки родовищ вуглеводнів північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини

Переглядів:  101
ISBN: 
978-966-285-098-7
Індекс: 00199
Абєлєнцев В. М. Геологічні умови вилучення залишкових запасів і дорозвідки родовищ вуглеводнів північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини : монографія / В. М. Абєлєнцев, А. Й. Лур’є, Л. О. Міщенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 192 с.

Нарощування сировинної вуглеводневої бази України здійснюється трьома основними напрямками: пошук нових родовищ (покладів); дорозвідка відомих родовищ; оптимізація вилучення залишкових запасів вуглеводнів на родовищах, що розробляються. Робота присвячена впливу геологічних умов на оптимізацію вилучення залишкових запасів.

Геоінформаційне моделювання природно-антропогенного довкілля

Переглядів:  71
ISBN: 
978-966-285-052-9
Індекс: 00194
Костріков С. В. Геоінформаційне моделювання природно-антропогенного довкілля : монографія / С. В. Костріков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 484 с.

Монографія присвячена теоретико-методологічному і методичному обґрунтуванню, практичній реалізації та апробації авторської концепції геоінформаційного моделювання окремих компонентів природно-антропогенного довкілля. В якості головного об’єкту моделювання обраний певний сегмент географічного простору, що адекватно описує частину навколишнього середовища – водозбірний басейн.