Пиннинг и динамика вихрей в сверхпроводниках

Переглядів:  137
ISBN: 
978-966-285-161-8
Індекс: 00321
Шкловский В. А. Пиннинг и динамика вихрей в сверхпроводниках : учебное пособие / В. А. Шкловский, А. В. Добровольский. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 120 с.

Излагаются как традиционные, так и новые аспекты физики пиннинга и динамики вихрей в сверхпроводниках второго рода. Обсуждаются анизотропия пиннинга и направленное движение вихрей в присутствии однонаправленных плоских дефектов.

Фізичний практикум з механіки та молекулярної фізики

Переглядів:  100
ISBN: 
978-966-285-128-1
Індекс: 00294
Гірка В. О. Фізичний практикум з механіки та молекулярної фізики : навчальний посібник / В. О. Гірка, І. О. Гірка, Р. І. Старовойтов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 228 с.

Посібник створено на основі методичних порад до виконання лабораторних робіт з механіки та молекулярної фізики, які автори проводили упродовж багатьох років у Харківському університеті. Його зміст відповідає програмі з фізики для студентів фізико-технічного та фізико-енергетичного факультетів.

Практикум з розв’язання фізичних задач. Механіка

Переглядів:  92
ISBN: 
978-966-285-136-6
Індекс: 00290
Практикум з розв’язання фізичних задач. Механіка : навчальний посібник для студентів хімічного факультету / В. М. Горбач, І. А. Таранова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 184 с.

У посібнику підібраний матеріал для проведення практичних занять з механіки. Опис кожного заняття починається з основних теоретичних положень і формул, знання яких необхідне для розв’язування задач, і містить вказівки щодо їх практичного застосування.

Ключові слова:

Проблемы теоретической физики

Переглядів:  70
ISBN: 
978-966-285-144-1
Індекс: 00280
Проблемы теоретической физики. Научные труды / В. А. Буц, А. Г. Загородний, В. Е. Захаров, В. И. Карась, В. М. Куклин, А. В. Тур, С. П. Фомин, Н. Ф. Шульга, В. В. Яновский; ред. вып. В. М. Куклин. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – Вып. 1. – 532 с. (Сер. «Проблемы теоретической и математической физики»; под общ. ред. А. Г. Загороднего, Н. Ф. Шульги).

Рассмотрены процессы излучения потоков заряженных частиц и осцилляторов. Представлены механизмы повышения частоты и степени когерентности излучения. Описаны механизмы прямого преобразования энергии частиц среды в электрическую энергию.

Астрофізика

Переглядів:  60
ISBN: 
978-966-285-137-3
Індекс: 00266
Александров Ю. В. Астрофізика : навчальний посібник для студентів напряму «Фізика» класичних університетів / Ю. В. Александров. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 216 с.

У навчальному посібнику розглянуто основи провідного зараз розділу астрономії ‒ астрофізики. Наведено необхідні відомості із загальної астрономії, основні методи і засоби теоретичної та практичної астрофізики, основи фізики зір та планетних систем, фізики Галактики та Метагалактики, основи космології та проблеми життя у Всесвіті.

Ключові слова:

Наноматеріали і нанотехнології

Переглядів:  224
ISBN: 
978-966-285-139-7
Індекс: 00265
Наноматеріали і нанотехнології : навчальний посібник / Азарєнков М. О., Неклюдов І. М., Береснєв В. М., Воєводін В. М., Погребняк О. Д., Ковтун Г. П., Соболь О. В., Удовицький В. Г., Литовченко С. В., Турбін П. В., Чишкала В. О. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 316 с.

У навчальному посібнику наведено класифікацію нанорозмірних структур і проаналізовано їх властивості. Узагальнено відомості про проявлення розмірних ефектів у фізичних, механічних, термічних та інших властивостях наноструктурних матеріалів.

Лекцiї з квантової механiки

Переглядів:  64
ISBN: 
978-966-285-073-4
Індекс: 00258
Бережной Ю. А. Лекцiї з квантової механiки : пiдручник / Ю. А. Бережной. – Х. : ХНУ iменi В. Н. Каразiна, 2014. – 432 с.

Викладено нерелятивiстську квантову механiку як роздiл сучасної теоретичної фiзики. Докладно розглянуто iдеї та методи квантової механiки, основи її математичного апарату та застосування квантової фiзики до теорiї структури атомiв, молекул, атомних ядер i до задач розсiяння мiкрооб’єктiв. Для студентiв, аспiрантiв i викладачiв вищих навчальних закладiв.

Физика частиц от атомов до кварков

Переглядів:  90
ISBN: 
978-966-285-042-0
Індекс: 00256
Зима В. Г. Физика частиц от атомов до кварков : монография / В. Г. Зима, А. Ю. Нурмагамбетов. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 268 с.

Изложены основные идеи и методы исследования физики элементарных частиц. Рассмотрены типы фундаментальных взаимодействий, свойства элементарных частиц, симметрийный подход к их классификации.

Ключові слова:

Физика мощного радиоизлучения в геокосмосе

Переглядів:  77
ISBN: 
978-966-285-151-9
Індекс: 00254
Черногор Л. Ф. Физика мощного радиоизлучения в геокосмосе : монография / Л. Ф. Черногор. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 544 с. : 183 ил., 65 табл., 674 библ.

Изложены общие сведения о строении системы Земля–атмосфера–ионосфера–магнитосфера и ее энергетике. Описаны основные физические процессы, возникающие при взаимодействии мощного радиоизлучения с ионосферно-магнитосферной плазмой. Изложены результаты наблюдений и моделирования физических процессов, возникающих далеко за пределами диаграммы направленности антенны нагревных стендов.

Ключові слова:

Квантова механіка

Переглядів:  48
ISBN: 
978-966-285-033-8
Індекс: 00248
Квантова механіка : навчальний посібник / Батраков Д. О., Шульга В. М., Шульга С. М.  − Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. − 220 с.

У навчальному посібнику розглянута класична квантова теорія, він являє собою конспект лекцій для студентів напрямку «Прикладна фізика». Викладення матеріалу проводиться на основі навчальних курсів «Теоретична механіка» та «Теорія поля». Посібник містить необхідну допоміжну інформацію, питання і завдання для самоконтролю.

Страницы