Спектроскопия твердого тела

Переглядів:  84
ISBN: 
978-966-623-760-9
Індекс: 00413
Спектроскопия твердого тела: учебное пособие для студентов старших курсов, аспирантов и научных работников / В. К. Милославский, Л. А. Агеев. – Х.: ХНУ імені В. Н.  Каразина, 2013. – 276 с.

В учебном пособии изложены основные положения теории оптических спектров твердых тел и экспериментальные методы их исследования. Показаны трудности в анализе спектров поглощения кристаллов и их преодоление. Для классификации спектров и правил отбора при оптических переходах привлечена теория групп и их неприводимых представлений.

Функціональні матеріали і покриття

Переглядів:  100
ISBN: 
978-966-623-967-2
Індекс: 00409
Функціональні матеріали і покриття : навчальний посібник / [М. О. Азарєнков, В. М. Береснєв, С. В. Литовченко та ін.]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 208 с.

У навчальному посібнику викладені методи одержання і властивості функціональних матеріалів і покриттів. Наводяться методи дослідження властивостей матеріалів. Посібник відповідає однойменному спеціальному курсу, який читається на кафедрі матеріалів реакторобудування та фізичних технологій фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Курс фізики

Переглядів:  62
ISBN: 
978-966-623-936-8
Індекс: 00408
Курс фізики : підручник / В. П. Палєхін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 516 с.

У підручнику розглянуті основні питання курсу фізики: механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, електрики і магнетизму, оптики, елементи фізики атома й атомного ядра. Особливу увагу надано питанням, які необхідні для професійної діяльності: будові та характеристикам Землі і її атмосфери, фізичним процесам у геосферах і практичному використанню фізичних законів і явищ.

Ключові слова:

Статистична радіофізика. Приклади та задачі

Переглядів:  80
ISBN: 
978-966-285-189-2
Індекс: 00395
Статистична радіофізика. Приклади та задачі : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. Ф. Тирнов, В. П. Тишковець. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 128 с.

Посібник призначений для формування навичок творчого підходу у студентів при розв’язанні задач з курсу «Статистична радіофізика». У посібнику поряд з висвітленням основних положень курсу наведені рекомендації та підходи до рішення типових задач по відповідних розділах, а для подальшого закріплення навичок запропоновані задачі для самостійного розв’язання (з відповідями).

Примітні явища природи : комірки Бенара з твердими границями

Переглядів:  98
Індекс: 00391
Примітні явища природи : комірки Бенара з твердими границями : навчально- методичний посібник з курсу «Ресурсозберігаючі і екологічно чисті технології» / О. Л. Паточкіна, Б. В. Борц, В. І. Ткаченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 28 с.

Методичний посібник підготовлений для студентів 5 курсу фізико-енергетичного факультету, які вивчають курс «Ресурсозберігаючі і екологічно чисті технології» на кафедрі фізики нетрадиційних енерготехнологій і екології. Запропонована теоретична модель опису комірок Бенара з твердими границями. Представлено аналітичне рішення лінійної стаціонарної задачі Релея з невільними граничними умовами.

Примітні явища природи : комірки Бенара з вільними межами

Переглядів:  74
Індекс: 00390
Примітні явища природи : комірки Бенара з вільними межами : навчально- методичний посібник з курсу «Ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології» / Л. С. Бозбєй, Б. В. Борц, В. І. Ткаченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 32 с.

Методичний посібник підготовлено для студентів 5 курсу фізико-енергетичного факультету, які вивчають курс «Ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології» на кафедрі фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології.

Капиллярные свойства островковых пленок и малых частиц

Переглядів:  107
ISBN: 
978-966-285-131-1
Індекс: 00388
Капиллярные свойства островковых пленок и малых частиц : монография / Н. Т. Гладких, С. В. Дукаров, А. П. Крышталь, В. И. Ларин, В. Н. Сухов. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 212 с.

В монографии обобщаются исследования поверхностных явлений в конденсированных пленках.

Диференціальне числення функцій кількох змінних

Переглядів:  65
Індекс: 00376
Диференціальне числення функцій кількох змінних : навчально-методичний посібник / В. K. Дубовий, В. С. Рижий. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 88 с.

Метою даного навчально-методичного посібника є активізація самостійної роботи студентів. Посібник розбито на параграфи, які починаються з детального викладання необхідного теоретичного матеріалу, далі розглядаються приклади розв'язання задач із наданого матеріалу. Завершується кожний параграф контрольними запитаннями та завданнями для самостійної роботи.

Ключові слова:

Неявні відображення. Умовний екстремум

Переглядів:  63
Індекс: 00375
Неявні відображення. Умовний екстремум : методичні вказівки з дисципліни «Математичний аналіз» / В. K.  Дубовий, В. С. Рижий. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 60 с.

Метою даних вказівок з дисципліни «Математичний аналіз» є активізація самостійної роботи студентів. Посібник розбито на параграфи, які починаються з викладання теоретичного матеріалу, далі розглядаються приклади розв’язання задач з наданого матеріалу. Завершується кожний параграф контрольними запитаннями та завданнями для самостійної роботи.

Зондовые методы диагностики плазмы

Переглядів:  90
ISBN: 
978-966-285-119-9
Індекс: 00369
Середа И. Н. Зондовые методы диагностики плазмы : учеб. пособие [для студентов и аспирантов, изучающих диагностику плазмы] / И. Н. Середа, А. Ф. Целуйко – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 192 с.

Учебное пособие посвящено вопросам практического применения и теоретической интерпретации зондовых измерений в низкотемпературной плазме. Основное внимание уделяется зондовым измерениям в неподвижной плазме низкого, высокого и промежуточных давлений при отсутствии магнитного поля. Также обосновывается применение и интерпретация теории зондов в пылевой плазме и в плазме с магнитным полем.

Страницы