Малі коливання. I. Лінійні коливання

Переглядів:  84
Індекс: 00461
Малі коливання. I. Лінійні коливання : навч.-метод. посіб. / [О. С. Ковальов, О. В. Єзерська, З. О. Майзеліс, Т. С. Чебанова]. – Х. : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2016. –112 с.

Даний навчально-методичний посібник призначений студентам фізичних спеціальностей, які вивчають теоретичну механіку, і містить приклади та задачі, розв’язок яких сприяє більш глибокому розумінню фізичних ідей механіки, розвитку необхідних практичних навичок у виконанні завдань з теорії лінійних коливань.

Електромагнiтнi властивостi та радiоактивнiсть атомних ядер

Переглядів:  67
ISBN: 
978-966-285-327-8
Індекс: 00457
Електромагнiтнi властивостi та радiоактивнiсть атомних ядер : навчальний посiбник / Ю. А. Бережной, Г. М. Онищенко. – Х. : ХНУ iменi В. Н. Каразiна, 2016. – 152 с.

Викладено електричнi та магнiтнi моменти ядер, розподiл електричного заряду в ядрах та ядернi формфактори, збудження та розпад ядерних станiв за участю фотонiв i заряджених частинок, розглянуто рiзнi типи радiоактивних розпадiв ядер. Використано лише найпотрiбнiший математичний апарат. Навчальний посiбник мiстить численнi iлюстрацiї та таблицi.

Фізика конденсованого стану в задачах і вправах

Переглядів:  40
ISBN: 
978-966-285-271-4
Індекс: 00454
Фізика конденсованого стану в задачах і вправах : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. І. Бойко, В. В. Богданов. – Х. : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2015. – 188 с.

Пропонований посібник є збірником задач із докладними розв’язками з основних розділів сучасної фізики твердого тіла: кристалографії, фізики кристалічної ґратки, фізичних властивостей кристалів: механічних, теплових, електричних, оптичних і магнітних властивостей діелектриків, металів і напівпровідників.

Ключові слова:

Методические рекомендации к выполнению экспериментальных лабораторних работ по молекулярной физике

Переглядів:  60
Індекс: 00448
Методические рекомендации к выполнению экспериментальных лабораторных работ по молекулярной физике / Составители: В. П. Пойда, В. В. Скляр, Э. В. Гапон, О. В. Шеховцов; Т. О. Невгасимова; под общей редакцией В. П. Пойды. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 128 с.

В этом учебно-методическом пособии содержатся методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по молекулярной физике, которые предлагаются для выполнения студентам 1-го курса физического факультета, факультета радиофизики, биофизики и компютерных систем и медицинского факультета Харьковского национального университета имени В. Н.

Лабораторний практикум з оптики. Частина третя

Переглядів:  57
Індекс: 00447
Лабораторний практикум з оптики. Частина третя / уклад. В. П. Пойда, В. П. Хижковий. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 92 с.

У цьому навчально-методичному посібнику наведені методичні інструкції для студентів 2-го курсу фізичного факультету та факультету радіофізики, біофізики і комп’ютерних систем Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна щодо порядку виконання експериментальних лабораторних робіт на навчальному фізичному практикумі з оптики кафедри експериментальної фізики.

Medical and Biological Physics. Practicum for students studying the subject in English

Переглядів:  64
Індекс: 00443
Medical and Biological Physics. Practicum for students studying the subject in English / V. M. Trusova, O. A. Ryzhova. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2016. – 100 p.

The material contained in the practicum presents the basic theoretical framework of medical and biological physics. The examples of problems are included in this handbook. Each chapter contains a short description of the theoretical material and formulas required for problem solutions. Examples of solved problems are present in the end of subsection.

Основи молекулярно-динамічного моделювання біополімерів

Переглядів:  76
Індекс: 00442
Основи молекулярно-динамічного моделювання біополімерів : навчальний посібник / В. М. Трусова, Г. П. Горбенко, М. С. Гірич. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 212 с.

У посібнику викладені теоретичні засади та практичні аспекти методу молекулярної динаміки, розглядаються основні етапи молекулярно-динамічного моделювання білків у розчині та у мембранному оточенні з використанням програмного пакету GROMACS. Посібник призначений для студентів, аспірантів, які вивчають комп’ютерне моделювання в біології та медицині.

Ключові слова:

Основи наукових досліджень

Переглядів:  106
ISBN: 
978-966-285-243-1
Індекс: 00429
Основи наукових досліджень : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей / А. В. Дегтярьов, М. Г. Кокодій, В. О. Маслов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 80 с.

У навчальному посібнику викладено загальні відомості про науково-дослідну роботу у вищих навчальних закладах, питання пошуку та обробки науково-технічної інформації, методологія теоретичних та експериментальних досліджень, методи обробки результатів досліджень, правила оформлення та використання результатів досліджень.

Методичні рекомендації щодо локалізації контенту веб-ресурсів вищих навчальних закладів

Переглядів:  65
Індекс: 00420
Методичні рекомендації щодо локалізації контенту веб-ресурсів вищих навчальних закладів / Т. К. Варенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 48 с.

Ці методичні рекомендації являють собою практичні рекомендації щодо локалізації контенту веб-ресурсів вищих навчальних закладів України, зокрема Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, англійською мовою з урахуванням поняттєвого апарату, термінологічної бази та стилістичних особливостей англомовного академічного дискурсу.

Ключові слова:

Проходження іонізуючих випромінювань крізь речовину

Переглядів:  48
ISBN: 
978-966-623-821-7
Індекс: 00418
Шматко С. С. Проходження іонізуючих випромінювань крізь речовину : навчальний посібник / С. С. Шматко, І. О. Гірка, В. М. Карташов. – Х. : ХНУ імені Н. В. Каразіна, 2013. – 132 с.

Навчальний посібник адресовано студентам університетів України спеціальності «Експериментальна ядерна фізика і фізика плазми». Розглянуто електромагнітні процеси взаємодії заряджених частинок і рентгенівського та гамма-випромінювань із аморфною речовиною. Наведено низку задач із розв’язанням за матеріалами посібника.

Страницы