Електрика і магнетизм

Переглядів:  33
ISBN: 
978-966-285-226-4
Індекс: 00498
Електрика і магнетизм : навчальний посібник / Р. В. Вовк, А. В. Попов – 2-ге вид. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 148 с.

У навчальному посібнику викладено розділи загального курсу фізики: «Фізичні основи механіки», «Коливання і хвилі», «Молекулярна фізика і термодинаміка» відповідно до навчальних програм для нефізичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Особлива увага приділена формулюванню основних законів і теорем класичної механіки і термодинаміки та виявленню фізичного змісту величин.

Оптика

Переглядів:  33
ISBN: 
978-966-285-227-1
Індекс: 00489
Оптика: навчальний посібник / А. В. Попов, Р. В. Вовк, В. І. Білецький. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 100 с.

У навчальному посібнику викладено розділ загального курсу фізики «Оптика». Особлива увага приділена формулюванню основних законів і виявленню фізичного змісту величин, що до них входять. Для студентів технічних університетів.

Решение задач математической физики в криволинейных системах координат

Переглядів:  33
Індекс: 00479
Решение задач математической физики в криволинейных системах координат : учебно-методическое пособие для студентов 3-го курса физического и радиофизического факультетов / Б. В. Кондратьев, Н. И. Лесик. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 288 с.

В пособии приводятся общие формулы для оператора Лапласа в ортогональных криволинейных системах координат. Приведены без доказательства основные формулы теории цилиндрических и сферических функций. Подробно решено много задач математической физики в этих системах координат.

Ключові слова:

Розповсюдження та загасання електромагнітних хвиль у неоднорідній та обмеженій плазмі

Переглядів:  40
ISBN: 
978-966-285-261-5
Індекс: 00471
Розповсюдження та загасання електромагнітних хвиль у неоднорідній та обмеженій плазмі : навчальний посібник / [М. О. Азарєнков, І. Б. Денисенко, С. В. Івко, М. І. Гришанов]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 140 с.

Посібник складено на основі лекцій, які автори читали упродовж багатьох років у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна студентам 5 курсу фізико-технічного факультету, які вивчають курс «Плазмова електроніка». Його зміст відповідає програмі з фізики плазми для студентів класичних університетів, які навчаються за напрямами «Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми».

Збірник завдань з термодинаміки і статистичної фізики у двох частинах.Частина 1. Термодинаміка

Переглядів:  35
ISBN: 
978-966-285-305-6
Індекс: 00468
Збірник завдань з термодинаміки і статистичної фізики у двох частинах. Частина 1. Термодинаміка: навчальний посібник [уклад. А. Г. Гах, В. Д. Ходусов, А. С. Наумовець]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 138 с.

У збірку включені завдання, які розв’язувалися на практичних заняттях із загального курсу «Термодинаміка і статистична фізика» студентами 4 курсу фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Збірка складається з двох частин. У першій частині задачника розглядаються завдання, повʼязані з термодинамікою, а в другій частині – із статистичною фізикою.

Методи комп’ютерного експерименту в радіофізиці

Переглядів:  52
ISBN: 
978-966-285-213-4
Індекс: 00466
Методи комп’ютерного експерименту в радіофізиці : навчальний посібник / М. В. Андрєєв, С. Л. Бердник, О. Б. Гниленко та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 256 с.

У навчальному посібнику викладено методи комп’ютерного моделювання, які знайшли широке застосування для проведення комп’ютерного експерименту в радіофізиці при розв’язанні граничних задач електродинаміки, дослідженні електродинамічних властивостей хвилевідних та резонаторних елементів, антенних систем, радіолокаційних характеристик об’єктів у вільному просторі, обробці експериментальних даних.

Перспективные конструкционные материалы нетрадиционной и атомной энергетики

Переглядів:  71
ISBN: 
978-966-285-299-8
Індекс: 00464
Перспективные конструкционные материалы нетрадиционной и атомной энергетики : учебно-методическое пособие для учебно-исследовательской работы студентов по курсу «Физическое материаловедение» / Н. А. Азаренков, В. Е. Семененко, В. И. Ткаченко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 100 с.

Учебно-методическое пособие предназначено студентам, занимающимся научно-исследовательской работой, при выполнении курсовых и дипломных проектов, проведении специального лабораторного практикума. Рассмотрен широкий круг задач физического материаловедения.

Электродинамическая теория композитных сред

Переглядів:  53
ISBN: 
978-966-285-257-8
Індекс: 00463
Электродинамическая теория композитных сред : монография / В. Б. Казанский, В. Р. Туз, В. В. Хардиков. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 220 с.

В монографии последовательно излагаются классическая электродинамическая теория композитных сред и отдельные разделы современной электродинамики слоистых сред.

Малі коливання. I. Лінійні коливання

Переглядів:  54
Індекс: 00461
Малі коливання. I. Лінійні коливання : навч.-метод. посіб. / [О. С. Ковальов, О. В. Єзерська, З. О. Майзеліс, Т. С. Чебанова]. – Х. : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2016. –112 с.

Даний навчально-методичний посібник призначений студентам фізичних спеціальностей, які вивчають теоретичну механіку, і містить приклади та задачі, розв’язок яких сприяє більш глибокому розумінню фізичних ідей механіки, розвитку необхідних практичних навичок у виконанні завдань з теорії лінійних коливань.

Електромагнiтнi властивостi та радiоактивнiсть атомних ядер

Переглядів:  53
ISBN: 
978-966-285-327-8
Індекс: 00457
Електромагнiтнi властивостi та радiоактивнiсть атомних ядер : навчальний посiбник / Ю. А. Бережной, Г. М. Онищенко. – Х. : ХНУ iменi В. Н. Каразiна, 2016. – 152 с.

Викладено електричнi та магнiтнi моменти ядер, розподiл електричного заряду в ядрах та ядернi формфактори, збудження та розпад ядерних станiв за участю фотонiв i заряджених частинок, розглянуто рiзнi типи радiоактивних розпадiв ядер. Використано лише найпотрiбнiший математичний апарат. Навчальний посiбник мiстить численнi iлюстрацiї та таблицi.

Страницы