Знайомтесь: Україна : тексти для читання і розвитку вмінь міжкультурного спілкування

Переглядів:  51
ISBN: 
978-966-623-796-8
Індекс: 00105
Ушакова Н. І. Петров І. В. Знайомтесь : Україна : тексти для читання і розвитку вмінь міжкультурного спілкування / Н. І. Ушакова, І. В. Петров; [за ред. Н. І. Ушакової]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 120 с.

Посібник складається з чотирьох розділів, які містять тексти й систему завдань, спрямованих на розширення лексичного запасу, розвиток навичок читання та міжкультурного спілкування іноземних студентів.

Preparation Tasks for Masters’ Exam

Переглядів:  150
Індекс: 00104
Котова А. В. Preparation Tasks for Masters’ Exam : навчальний посібник / А. В. Котова, Т. М. Моторнюк, О. І. Скриль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 156 с.

Ці навчальні матеріали призначені для студентів ІV курсів фізичних, фізико-технічних та комп’ютерних спеціальностей університету. У посібнику подано лексичні та граматичні тести для підготовки бакалаврів до іспиту з англійської мови. Матеріал організовано відповідно до вимог даного іспиту.

English for Geologists

Переглядів:  132
ISBN: 
978-966-623-917-7
Індекс: 00099
Черкашина Н. І. English for Geologists : навчальний посібник / Н. І. Черкашина, В. О. Ужик, І. М. Авдєєнко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 332 с.

Навчальний посібник «English for Geologists» являє собою університетський курс англійської мови для підготовки фахівців з напрямів «Гідрогеологія» та «Геологія».

Латинська мова

Переглядів:  184
ISBN: 
978-966-623-965-8
Індекс: 00096
Шведов С. А. Латинська мова : підручник для студентів гуманітарних факультетів університетів / С. А. Шведов. – 2-ге вид., випр. та доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 388 с.

Мета підручника – надати студентам основні відомості з латинської мови у межах програми як для аудиторного, так і для самостійного її вивчення. Підручник складається з лекцій, які містять теоретичний, практичний, лексичний, фразеологічний та текстовий матеріал.

Сучасні концепції творчості у перекладі

Переглядів:  67
ISBN: 
978-966-623-907-8
Індекс: 00095
Ребрій О. В. Сучасні концепції творчості у перекладі : монографія / О. В. Ребрій. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 376 с.

У монографії розглянуто творчість як провідну онтологічну властивість перекладу, що характеризує його діяльнісний та продуктивний аспекти. Запроваджений у роботі комплексний підхід дозволяє переосмислити поняття творчості на новій теоретико-методологічній платформі, сформованій внаслідок взаємодії актуальних наукових принципів антропоцентризму, міждисциплінарності та релятивізму.

Ключові слова:

Лингвосинергетика : основы и очерк направлений

Переглядів:  143
ISBN: 
978-966-623-921-4
Індекс: 00094
Пихтовникова Л. С. Лингвосинергетика : основы и очерк направлений : монография / Л. С. Пихтовникова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 180 с

Монография посвящена изложению синергетической парадигмы в применении к различным направлениям лингвистики. Суть и проблемы самоорганизации лингвистических объектов освещаются с опорой на общие и инструментальные понятия синергетики, собранные в глоссарии.

Матеріали до Діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини). Випуск 2. Оварійка – Ящурячий

Переглядів:  76
ISBN: 
978-966-623-933-7
Індекс: 00077
Сагаровський А. А. Матеріали до Діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини). Випуск 2. Оварійка – Ящурячий / А. А. Сагаровський. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 312 с.

Матеріали містять понад 4000 діалектизмів (лексичних, семантичних, фразеологічних, слово- і формотвірних, граматичних, фонетичних й ін.), засвідчених у говірках більше 400 населених пунктів Харківської області. Використано діалектеми, що територіально співвідносяться з Харківщиною, зі Словаря української мови (за ред. Б. Грінченка) й Словника мови творів Г. Квітки-Основ’яненка.

Історія перекладу та думок про переклад у стародавні часи

Переглядів:  71
ISBN: 
978-966-285-012-3
Індекс: 00069
Кальниченко О. А. Історія перекладу та думок про переклад у стародавні часи : навчальний посібник для студентів 5 курсу факультету іноземних мов освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/спеціаліст» денної форми навчання / О. А. Кальниченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 184 с.

Навчальний посібник є поєднанням авторської розповіді про історію перекладу – від перших згадок про нього у ІІІ тисячолітті до н. е. до Пізньої античності (VII ст. н. е.), від стародавніх Єгипту та Риму до Індії та Китаю – та антології висловлювань про переклад у згаданий період разом із коментарями до них. Переклади текстів давніх авторів належать відомим сучасним філологам-перекладачам А. О.

Страницы