Українська література. Завдання для навчальних і контрольних робіт (9–11 кл.)

Переглядів:  53
Індекс: 00159
Телехова О. П. Українська література. Завдання для навчальних і контрольних робіт (9–11 кл.). Посібник для студентів і вчителів-філологів / О. П. Телехова, О. В. Тесленко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 64 с.

У посібнику пропонуються завдання для навчальних, контрольних робіт і тематичного оцінювання знань і вмінь учнів з української літератури, розмежовані за чотирма рівнями і узгоджені з 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів. Для студентів філологічного факультету і вчителів-словесників.

Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття

Переглядів:  65
Індекс: 00156
Ващенко Ю. А. Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей «Журналістика», «Українська мова і література», «Мова і література (латинська)», «Мова і література (російська)» / Ю. А. Ващенко, І. Р. Мурадова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 188 с.

У навчальному посібнику подано матеріали щодо специфіки історико-літературної доби кінця ХХ – початку ХХ ст., типології літературно-художніх напрямків і художніх методів (натуралізм, імпресіонізм, символізм, естетизм, неоромантизм), які співвіднесено з творчістю найвидатніших письменників межі століть.

Велика Британія. США. Україна

Переглядів:  69
Індекс: 00107
Велика Британія. США. Україна : навчальний посібник / укл. : Скрипнік І. Ю., Фещенко О. В.  – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 132 с.

Навчальний посібник призначений для занять з аспекту «Усна практика» на третьому курсі факультету іноземних мов. Посібник відповідає основним цілям навчання англійської мови на даному етапі та націлений на розширення словникового запасу й розвиток навичок мовлення у студентів. Може бути використаний як для аудиторної, так і самостійної роботи.

You and Your Life (the world around you)

Переглядів:  46
ISBN: 
978-966-623-941-2
Індекс: 00106
You and Your Life (the world around you) : навчальний посібник з усної практики для студентів 5 курсу заочної форми навчання (друга освіта) факультету іноземних мов : в 3 ч. Ч. 2 / І. О. Свердлова, А. С. Птушка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 164 с.

Навчальний посібник розрахований на студентів денної та заочної форми навчання факультетів іноземних мов і є подальшим кроком на шляху до створення навчальних матеріалів для студентів вищих навчальних закладів у зв’язку з інтеграцією української освіти у загальноєвропейську.

Ключові слова:

Знайомтесь: Україна : тексти для читання і розвитку вмінь міжкультурного спілкування

Переглядів:  56
ISBN: 
978-966-623-796-8
Індекс: 00105
Ушакова Н. І. Петров І. В. Знайомтесь : Україна : тексти для читання і розвитку вмінь міжкультурного спілкування / Н. І. Ушакова, І. В. Петров; [за ред. Н. І. Ушакової]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 120 с.

Посібник складається з чотирьох розділів, які містять тексти й систему завдань, спрямованих на розширення лексичного запасу, розвиток навичок читання та міжкультурного спілкування іноземних студентів.

Preparation Tasks for Masters’ Exam

Переглядів:  159
Індекс: 00104
Котова А. В. Preparation Tasks for Masters’ Exam : навчальний посібник / А. В. Котова, Т. М. Моторнюк, О. І. Скриль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 156 с.

Ці навчальні матеріали призначені для студентів ІV курсів фізичних, фізико-технічних та комп’ютерних спеціальностей університету. У посібнику подано лексичні та граматичні тести для підготовки бакалаврів до іспиту з англійської мови. Матеріал організовано відповідно до вимог даного іспиту.

English for Geologists

Переглядів:  141
ISBN: 
978-966-623-917-7
Індекс: 00099
Черкашина Н. І. English for Geologists : навчальний посібник / Н. І. Черкашина, В. О. Ужик, І. М. Авдєєнко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 332 с.

Навчальний посібник «English for Geologists» являє собою університетський курс англійської мови для підготовки фахівців з напрямів «Гідрогеологія» та «Геологія».

Латинська мова

Переглядів:  193
ISBN: 
978-966-623-965-8
Індекс: 00096
Шведов С. А. Латинська мова : підручник для студентів гуманітарних факультетів університетів / С. А. Шведов. – 2-ге вид., випр. та доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 388 с.

Мета підручника – надати студентам основні відомості з латинської мови у межах програми як для аудиторного, так і для самостійного її вивчення. Підручник складається з лекцій, які містять теоретичний, практичний, лексичний, фразеологічний та текстовий матеріал.

Сучасні концепції творчості у перекладі

Переглядів:  73
ISBN: 
978-966-623-907-8
Індекс: 00095
Ребрій О. В. Сучасні концепції творчості у перекладі : монографія / О. В. Ребрій. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 376 с.

У монографії розглянуто творчість як провідну онтологічну властивість перекладу, що характеризує його діяльнісний та продуктивний аспекти. Запроваджений у роботі комплексний підхід дозволяє переосмислити поняття творчості на новій теоретико-методологічній платформі, сформованій внаслідок взаємодії актуальних наукових принципів антропоцентризму, міждисциплінарності та релятивізму.

Ключові слова:

Лингвосинергетика : основы и очерк направлений

Переглядів:  156
ISBN: 
978-966-623-921-4
Індекс: 00094
Пихтовникова Л. С. Лингвосинергетика : основы и очерк направлений : монография / Л. С. Пихтовникова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 180 с

Монография посвящена изложению синергетической парадигмы в применении к различным направлениям лингвистики. Суть и проблемы самоорганизации лингвистических объектов освещаются с опорой на общие и инструментальные понятия синергетики, собранные в глоссарии.

Страницы