Немецкоязычный рекламный дискурс: прагмастилистический и когнитивный аспекты

Переглядів:  2
ISBN: 
978-966-285-357-5
Індекс: 00563
Немецкоязычный рекламный дискурс: прагмастилистический и когнитивный аспекты : монография / Л. С. Пихтовникова, В. В. Самарина. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 160 с.

В монографии изучается функционирование немецкоязычного рекламного дискурса с позиций когнитивно-коммуникативной, а также лингвосинергетической парадигмы. Исследованы текстовые концепты рекламного дискурса, раскрыт механизм наполнения информацией всех составляющих концепта.

Методи викладання іноземної мови (практичний аспект)

Переглядів:  2
Індекс: 00557
Методи викладання іноземної мови (практичний аспект) : методичні вказівки до курсу «Методика викладання іноземної мови» / уклад. М. І. Лісна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 28 с.

Методичні вказівки містять додаткові матеріали з курсу «Методика викладання іноземної мови», що є частиною навчальної програми студентів IV курсу філологічного факультету відділення загального та прикладного мовознавства.

Введение в литературоведение

Переглядів:  27
Індекс: 00520
Введение в литературоведение : учебно-методический комплекс для студентов 1 курса филологического факультета / Г. Г. Руденко – X. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 24 с.

Цель пособия – помочь студентам в изучении наиболее актуальных вопросов курса «Введение в литературоведение», а также в подготовке к практическим занятиям и экзаменам, в написании рефератов и контрольных работ. Для студентов 1 курса отделения язык и литература (русский) филологического факультета дневной и заочной форм обучения.

Ключові слова:

Вступ до перекладознавства

Переглядів:  30
Індекс: 00511
Вступ до перекладознавства : конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету іноземних мов / О. В. Ребрій. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 116 с.

Конспект лекцій пропонує огляд головних проблем сучасного перекладознавства, що є необхідною складовою формування професійної компетенції майбутніх перекладачів з іноземної мови українською. Конспект лекцій розрахований на студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання факультету іноземних мов.

Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти

Переглядів:  36
ISBN: 
978-966-285-335-3
Індекс: 00504
Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти : монографія / Л. С. Піхтовнікова, О. М. Гончарук. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 176 с.

У монографії досліджено англомовну прозову байку в єдності лінгвостилістичних, лінгвопрагматичних і лінгвокогнітивних аспектів.

Безособові форми дієслова: герундій

Переглядів:  60
Індекс: 00499
Безособові форми дієслова: герундій : навчально-методичний посібник / уклад. В. С. Кузьміна, Т. К. Меркулова, О. Д. Нефьодова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 76 c.

Навчально-методичний посібник складається з 11 розділів та додатка, що за змістом охоплюють категорії, форми, функції та особливості вживання такої безособової форми дієслова, як герундій.

Український роман другої половини XIX століття : модель світу, жанрові трансформації

Переглядів:  58
ISBN: 
978-966-285-339-1
Індекс: 00493
Український роман другої половини XIX століття : модель світу, жанрові трансформації : монографія / Т. Матвєєва. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 420 с.

Досліджено як цілісність витворену українським романним дискурсом другої половини XIX ст. модель світу – віддзеркалення об’єктивних – історичних, суспільно-політичних, культурно-мистецьких засад існування соціуму й суб’єктивних інтенцій авторів.

Історія зарубіжної літератури (Антична література)

Переглядів:  32
Індекс: 00488
Історія зарубіжної літератури (Антична література) / уклад. О. М. Кравець. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 28 с.

Методичні вказівки містять комплекс матеріалів щодо системного вивчення специфіки античної літератури; з’ясовуються витоки феномену літератури цієї доби, художні властивості та естетична цінність кращих творів грецьких і римських авторів, особливості формування основних літературних жанрів цього періоду, вивчаються основні етапи життєвого й творчого шляху найвідоміших представників літератури а

Студії з історії українського мовознавства та лінгвопоетики

Переглядів:  57
ISBN: 
978-966-285-334-6
Індекс: 00470
Студії з історії українського мовознавства та лінгвопоетики: збірник наукових праць / В. С. Калашник. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. — 132 с.

У збірнику вміщено вибрані праці з історії української лінгвістики та студії з художньої стилістики, написані протягом 2011–2016 років і, за невеликим винятком, уже опубліковані в різних виданнях. Подані однією книжкою, вони повніше розкривають дослідницькі інтереси вченого й можуть увійти до ширшого наукового обігу.

Неоміфологізм в американській літературі ХХ – початку ХХI століть

Переглядів:  79
ISBN: 
978-966-285-328-5
Індекс: 00469
Неоміфологізм в американській літературі ХХ – початку ХХI століть : навчальний посібник для студентів філологічного факультету і факультету іноземних мов / О. М. Кравець. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 96 с.

Навчальний посібник містить комплекс матеріалів щодо вивчення специфіки неоміфологізму в американській літературі ХХ – початку ХХI століть. Розглянуто особливості історико-літературної доби означеного періоду, теоретичні аспекти неоміфологізму як загальнолітературного явища, систему його ідентифікуючих параметрів і ознак, а також засобів реалізації і особливостей втілення в художніх творах.

Страницы