Історія держави і права України

Переглядів:  128
ISBN: 
978‐966‐285‐229‐5
Індекс: 00381
Історія держави і права України : хрестоматія‐практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України напряму підготовки 6.030202 – «Міжнародне право» / О. А. Гавриленко, І. А. Логвиненко, Л. В. Новікова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 348 с.

Навчальний посібник призначений для використання студентами у процесі підготовки до семінарських занять з навчального курсу «Історія держави і права України» – обов’язкової дисципліни у навчальному плані підготовки фахівців за напрямом 6.030202 – «Міжнародне право». Книга містить плани семінарів та методичні вказівки до кожної з тем, що винесені на розгляд, а також теми рефератів та перелік літератури для їх написання. Основне місце у кожній темі відведено текстам пам’яток права, вивчення яких надасть можливість виявити особливості побудови та функціонування державних інституцій, з’ясувати специфіку розвитку вітчизняного права на різних етапах його еволюції. Для студентів юридичного факультету, а також для всіх, хто цікавиться історією вітчизняного права.