Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: дистанційні методи

Переглядів:  71
ISBN: 
978-966-285-308-7
Індекс: 00536
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: дистанційні методи : підручник / А. Н. Некос, А. Б. Ачасов, Е. О. Кочанов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 244 с.

У підручнику представлені сучасні дистанційні методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. Автори мали за мету створення цілісного уявлення про весь комплекс технологій дистанційних досліджень екологічних проблем компонентів довкілля. Окремо висвітлені проблеми забруднення довкілля внаслідок експлуатації космічної техніки.

Ключові слова:

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

Переглядів:  61
ISBN: 
978-966-285-117-5
Індекс: 00503
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище : підручник для студентів вищих навчальних закладів / [Н. В. Максименко, О. Г. Владимирова, А. Ю. Шевченко, Е. О. Кочанов]. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 264 с.

Навчальна дисципліна «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» належить до нормативних дисциплін підготовки еколога, що зумовлює необхідність засвоєння студентами базових знань, які забезпечать успішну подальшу роботу за обраною спеціальністю.

Ключові слова:

Стратегія сталого розвитку

Переглядів:  52
Індекс: 00462
Стратегія сталого розвитку : методичні вказівки / [уклад. І. В. Бодак, К. Б. Уткіна]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 28 с.

У методичних вказівках містяться завдання до виконання трьох практичних робіт, матеріали для підготовки до трьох семінарських занять та питання до двох колоквіумів з навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку». Методичні вказівки призначені для студентів-екологів, які навчаються за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Ключові слова:

Ґрунтознавство : методичні вказівки для польової практики

Переглядів:  63
Індекс: 00386
Ґрунтознавство : методичні вказівки для польової практики / [уклад. А. А. Лісняк, Г. В. Тітенко, А. Г. Гарбуз, Т. Ю. Усатий]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 68 с.

У методичних вказівках представлені методи і основні напрямки польових досліджень у ґрунтознавстві. Викладено основні принципи і методи опису ґрунтових розрізів, визначення та діагностування морфологічних ознак, хімічного та механічного складу ґрунтів, надано методику оцінки ґрунтових властивостей у польових умовах експрес-методами.

Ґрунтознавство : методичні вказівки до практичних робіт

Переглядів:  52
Індекс: 00385
Ґрунтознавство : методичні вказівки до практичних робіт / [уклад. А. А. Лісняк, Г. В. Тітенко, Т. Ю. Усатий]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 60 с.

Методичні вказівки призначено для підготовки фахівців вищих навчальних закладів за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», а також для практичних досліджень екологів і ґрунтознавців при впровадженні агроландшафтних, ґрунтово-екологічних та агрохімічних підходів в екології.

Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері

Переглядів:  96
ISBN: 
978-966-285-251-6
Індекс: 00382
Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері : навчальний посібник / за ред. С. П. Сонька та Н. В. Максименко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 568 с.; іл. – (Навчально-наукова серія «Бібліотека еколога»).

Навчальний посібник призначений для використання при вивченні таких дисциплін, як «Збалансоване природокористування», «Стратегія сталого розвитку», «Збалансоване природокористування в галузі сільського господарства», «Сучасні концепції природокористування», «Методологія і організація наукових досліджень», «Біоорганічне виробництво», «Агроекологія», «Екологічні проблеми землеробства», «Сучасні п

Управление твердыми бытовыми отходами

Переглядів:  73
ISBN: 
978-966-623-832-3
Індекс: 00124
Прокопов Г. А. Управление твердыми бытовыми отходами : учебное пособие для студентов экологических специальностей высших учебных заведений / Г. А. Прокопов, Е. Б. Уткина, М. Хисшемойлер. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 192 с.

В учебном пособии представлены общие сведения о системе комплексного управления отходами. Рассмотрены общие вопросы, связанные с классификацией отходов, объемами и нормами накопления, а также проблемы сортировки, утилизации, рециклинга и удаление твердых бытовых отходов. Рассмотрены возможности промышленной утилизации отходов при использовании пиролизных установок.

Ключові слова:

Екологія та неоекологія. Термінологічний українсько-російсько-англійсько-китайський словник-довідник

Переглядів:  110
ISBN: 
978-966-623-935-1
Індекс: 00063
Некос А. Н. Екологія та неоекологія. Термінологічний українсько-російсько-англійсько-китайський словник-довідник / А. Н. Некос, Н. І. Черкашина, О. Д. Брусенцова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 320 с.

Словник-довідник – це навчальне видання, що містить дефініції базового термінологічно-понятійного апарату нормативних дисциплін, які викладаються при підготовці майбутніх фахівців у галузі екології.

Екологія людини

Переглядів:  82
ISBN: 
978-966-623-934-4
Індекс: 00062
Некос А. Н. Екологія людини : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / А. Н. Некос, Л. О. Багрова, М. О. Клименко. – 2-ге вид. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 284 с.

У підручнику «Екологія людини» викладені матеріали щодо проблеми збереження людської популяції та гармонізації взаємовідносин людини і довкілля. Дослідження екології людини спрямовані на систему «природа-соціум-людина». Людина у цій складній системі розглядається як біопсихосоціальна істота, яка взаємодіє з різними формами життя та навколишнім середовищем.

Ключові слова:

Словник термінів та визначень з навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист», «Охорона праці» та дисциплін екологічної спрямованості, що застосовуються в законодавчих та нормативно-правових актах України

Переглядів:  95
Індекс: 00061
Словник термінів та визначень з навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист», «Охорона праці» та дисциплін екологічної спрямованості, що застосовуються в законодавчих та нормативно-правових актах України / За загальною редакцією І. О. Гірки. – Х., 2012. – 192 с.

У словнику подано основні терміни трудового законодавства, екологічного (включаючи земельне, водне, надрове, фауністичне, флористичне, атмосфероповітряне тощо) та законодавства з цивільного захисту України. Матеріал викладено на основі чинного законодавства.

Ключові слова: