Бакалаврська дипломна робота

Переглядів:  55
Індекс: 00474
Бакалаврська дипломна робота : методичні рекомендації щодо підготовки та захисту (для студентів напряму підготовки 6.030202 – «Міжнародне право») / Л. В. Новікова, О. А.  Гавриленко, А. В. Стаценко та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 80 с.

Методичний посібник розроблено відповідно до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівня «бакалавр» напряму 6.030202 – «Міжнародне право», призначені для надання допомоги студентам у виконанні бакалаврської роботи згідно з чинними стандартами України і містять основні вимоги до змісту та оформлення бакалаврської роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання. Завдання даного посібника – надати студентам допомогу у виконанні та захисті бакалаврської роботи. Він містить перелік відповідних етапів написання бакалаврської роботи, терміни виконання, особливості звітності, зберігання, а також додатки, які дають можливість отримати практично значиму інформацію у формі прикладів.